نێرین

کەسێ پروژێ خوە یێ چاکسازیێ ل روژهەلاتا ناڤەراست ب دوماهیك نە ئینا


پروژين ئاشتييى ژى هاتنه پيش كيش كرن بوروژهه لاتا ناڤه راست لى ئه ف ناوچه يه هه رما ئاگر و گورى بتايبه ت #عيراق

ئه و پروژين هاتينه پيش كيش كرن بو چاكسازيكرنا روژهه لاتاناڤه راست ب تايبه تى ئه وپروژين پشتى روخانا(اتحاد سوڤيه تى)پشتى سالا 1991 چونكى ده مى سوفيه ت هه ى جيهان دو قطب بو و هه ر ئيكى جودا به رژه وه نديين خودپاراستن #سوفيه ت كومه له كاسيته م و ده وله تا دپاراستن و #ئه مريكاژي كومه له كا سيسته م وده وله تا دپاراستن به لى پشتى سوڤيه ت روخاى بو ئه مريكا ده رفه ت هات و ده وله تين ديتر بحسى چاكسازيا روژهه لاتا ناڤه راست بكه ن و ئيك ژوان پروژان ييت (ئه مريكى)بون بناڤى(الشرق الأوسط الكبير)به لى پشتى 2001ئه ڤ بابه ته زورگه رم بو ژبه ر رودانيت (11سيپتيمبه رى ب شيوه يه كى رسمى هاته بحس كرن د(مؤسسة راند)يا بحوثا يه ياب ناڤ و ده نگه بحسى وى چه ندى دكه ت دبيژيت دڤيت ئه مريكا ستراتيجيه ته كارون هه بيت و واضح بو شرق الاوسط كودبيژيت ئه ف وه لاته پرن ژئاريشا ومصدر تهديدن بو ئه منا ده ولى وهه روه سا بو وه لاتين يكگرتويين ئه مريكاژى و هه روه ساسالا 2002 ئيك ژڤه كوله ريت ئه مريكى بناڤى (ريتشاردهاوتنى)ئيكه ژمنضريت ستراتيجى ييت ئه مريكا ڤه كوليناوى چه ندى دكه ت دبيژيت دڤيت ئه مريكا هه ولا چاكسازى يى بده ت دناڤ عالما ئيسلامى دا بشيوه يه كى گشى روژهه لاتاناڤه راست وهه رسالا(2002)(كونداليزارايس)كومستشارقومى يائه مريكى بو ئه و ژى بهه مان شيوه گوتى پيويسته ئه مريكال جيهانائيسلامى و شرق الأوسط دا گورانكاريا بكه ت و ديموكراتيه تى بلاف بكه ت وپاش سالا (2003)بناڤى پاراستنا مافى مروڤان وژنان به رنامه كى كوم كوژ رژيما(صدام حسين)ژناڤبر دسالا 2003كولن پاول وه زيرى ده رڤه يى وه لاتى يه كگرتوييت ئه مريكابو گوت ئه مريكا كارلسه ر ئه نجام داناچاكسازييت ئابورى وكومه لايه تى بكه ت ل ناوچه ياروژهه لاتا ناڤه راست و ل سالا 2004جورج بوشى كور لسه ر ئه ساسى چاكسازيا شرق الأوسط ب هه مان شيوه راگه هاندكو پروژه يى هه ى بوچاكسازى يى ل شرق الأوسط پاشى ناڤى وى پروژه ى كره ( شرق الأوسط الكبير)و هه روه سا #أوروپيان ژى پروژه هه بو پشتى 2001 اتحاد ئه وروپى (ئه لمانياو فه ره نسا)و ئه لمانيابتايبه ت كو ئه روپاژى دڤيت پيگه هه ك هه بيت دناف روژهه لاتاناڤه راست دا دا به رژه وه نديين خوبپاريز ن چونكى هنده ك وه لاتين شرق الأوسط په يوه نديين وان بهيزترن دگه ل ئه وروپا ژئه مريكا. كوداخازا شراكه تا ئه وروپال شرق الأوسط ئانكو هاوبه شيائه وروپا دگه ل شرق الأوسط لسه ر ئه ساسى چاكسازيا ئابورى و سياسى و كومه لايه تى (أسرائيل) ژى مشروع هه بو پشتى (2001) لسه ر ده مى (شمعون ) سه روكى أسرائيل بو په رتوكه ك ده ركربناڤى (شرق الأوسط الجديد)دڤيت شرق الأوسط إعاده الصياغه بيت لسه ر بنه مايه كى نوى كوتيدا ده وله ت إعترافى ب أسرائيل بكه ن وئاشتى يى دگه ل أسرائيل بكه ن وإقتصادى مشترك دگه ل أسرائيل هه بيت دڤيت هنده ك وه لات ژ سيسته مى بهينه ده ر يان بگورن وه ك ( ئيران)يان دڤيت هنده ك بيركرناخو به رامبه ر ئيرانى بگورن وه ك سوريى و عيراق و دوماهيك مشروع يي (عربى )بو(وسيقه اسكندريه) لى روژهه لاتا ناڤه راست پشتى ڤان هه مى پروژان هه رما جهى سافيكرنا حساباتين ده وله تين زلهيز
Yazin Mohsn Rekani

پتر به‌رچاڤ بكه‌
ڤێژی ب بینه‌
Close
Back to top button
Close