نێرین

سه ركردايه تيا ئيدارى دناڤبه را (زوردارى_وفيلبازى_ديموكراسى ) دا

بيگومان گه له ك جاران سه ركردين ئيدارى پيكولى دكه ن هه مى ده سهه لاتين ئيدارى بيخنه دناڤ ده ستين خودا و ئه و بخو هه مى ده سهه لاتين بچوك و مه زن بريڤه ببه ن و بريارى لسه ر بده ن و ئه و پيرا دبن دگه ل ڤى چه ندى و دگه ل ڤى زوردار يا ئيدارى إصرارا وى چه ندى به رده وام دكه ن بو گوهدانا خه لكى لبن ده ستى وان بوى بريارى لڤيرى بتنى يك كه س ئيدارا وه لاتى دكه ت هه رهه مى بريار ل دور بريڤه برنا ئيدارا وه لاتى دده ستى يه ك كه سدا كومدبن ئه ڤجا گه له ك جاران زورداريا ئيدارا چاك ژى هه يه كو گه له ك جاران سه ركردى ئيدارى هه سته كا لده ف هه ى كو پتريا خه لكى لبن فه رمانا وى كاردكه ن لڤيرى ئه و جورى سه ركردين ئيدارى باوه ريا بخو هه ى بريكا سه ره ده ريا وى دگه ل خه لكى وى دڤى حاله تيدا سه ركردى ئيدارى حه زين دكتاتورى ييت هه ين و پيكولى دكه ت كوكه سين دگه ل وى كاردكه ن بريارين وى قبول بكه ن به رى وه ربگريت ئه ڤجا ئه گه ر سه رگرت باشه و ئه گه ر سه رنه گرت دى وان بريارا لسه ر فه رزكه ت ونه چاركه ت هه روه كى سه ركردين دكتاتوردكه ن
گه له ك نمونيت به رچاف هه نه زوربه يا وان ل روژهه لاتا ناڤينن
.ل ڤيرى خو سه پاندنا فيلباز ژى هه يه دئيدارى دا رون و به رچاڤ دياردكه ت سه ركردى ئيدارى پيكولى دكه ت هه ولبده ت وه ل كه سين دگه ل خوبكه ت ئه وين كو دگه ل وى كاردكه ن كوئه وژى به شدارن دچيكرنا برياريدا و وى باوه ريى بو په يدا دكه ت كو هه سته كى لده ف وان په يدا بكه ت كو به رده وامييى بده نه چالاكييت ئيدارى ئانكو هه ستا پشكداريى دده ته وان بى كو بكريار پشكدارببن گه له ك جاران هه ريماكوردستانى ئه ف گازنده ژحكومه تا ناڤه ند هه يه كوبه شداريا كوردان دحكومه تا عيراقيدا ئه ف هه ستا ئيدارى لده ف لايه نين سياسى يين كورد ژى په يدا دبيت گه له ك جاران پارتين سياسيين كوردى ژى ل هه ريما كوردستانى ئه وگله يى ل پارتين ده سهه لاتى هه بويه لدوربه شداريا وان دحكومه تا هه ريماكوردستانى دا گه له ك جاران ژى پارتين سياسى ل كوردستانى خو ئيك لا نه كريه دئيدارى دا كابه شداره يان ئوپزسيونه ئه ڤ جوره ئيداره گه له ك جاران بويه جهى گه نگه شى ل دور پارتين سياسى (هه ريما كوردستانى وه ك نمونه )
.سه ركردايه تيا ئيدارى يا ديموكراسى ئه و ئيداره يه ئه وا سه ركردى ئيدارى پيرا دبيت ب پشكداريكرنا خه لكه كى دبن ده سهه لاتا ويدا وانه ب پشكداريكرنه كا ب كريار دئيداره دانيدا وهه روه سا ئه ف ئيداره رادبيت ب وه رگرتنا بريارين گريداى ب سياسه تا ئيداره كرنيڤه يعنى ئه و بتنى بريارى ناده ت به لكو هه فپشكه و يى به شداره د دروسكرنا برياريدا بو بده ست ڤه ئينا نا ئارمانجين هه فپشك چ سيفه تى هه رى باشه يى ڤى سه ركردايه تيا ئيدارييه
.. ده رباره ی نمونین جورین سه رکردایه تیی ئه ف جوری ئیداراتا مه به ست ئه وه کا چه وا که سین خودان ده ستهه لات کاری بریڤه دبه ت چ ده ستهلاتا وی یا کیم بیت یان گه له ک
ده وله تیت دکتاتوری ئیدارا وان یا تونده وه ک صین کوریا باکور
ل هنده ک ده وله تین دیتر دکتاتوری یه کا باشه
وه ک إمارات یان سعودیه نه دیموکراتی نه به لى دكتاتور کا باشه
و ییت فیلباز ئه و خه لکی خو سه ر دا دبه ت کو هاریکاریيت وی ته به لی ئه و ا هیچ روله کی نا ده تی

واته مه به ست نه ل هه ر جهه کی ل ئاستی تاکه که سا ئه ف جورین ئیداری ییت هه ین ژبلی چه وانیا بريڤه برنا ده وله تا

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close