رۆژه‌ڤكوردستانینێرین

هاتنا بابايئ ڤاتيكان بو وه لاتئ عيراقئ چه ندين پرس لدويف خو هيلانه.

عەبد حەلاق

١-سه ره دانا بابابى بو مه رجه عييا شيعى (على سيستانى) وپاشان سه ره دانا وى بو هه ولير ومويسل ٢- گوتارا باباى لهنداڤ مالا بابئ پيغه مبه را ( ئيبراهيم)س ٣-هـه ڤديتنا باباى دگه ل سه روك بارزانى و سه روكئ هـه ريئمئ نيچرڤان بارزانى وسه روك وه زيرين هـه ريئمئ مه سرور بارزانى ئه م هه مى دزانين پشتى روخاندنا رژيما به عس لسالا٢٠٠٣ئ وه لاتئ عيراقئ توشى چه ندين نه خوشيابى وه كو شه رئ ئولى وچينايه تى وتائيفى ومه زهه بى وهتد… مه ديت كانئ چه ند زولم وستمكارى ل كريستيانين عيراقئ بى لوى ده مى هه ريما كوردستانئ باشترين ده ڤه ربى كو كريستيان لئ بژين بته ناهى وئيمناهى بهه ر حال دا ڤه گه رين لسه ر پرسين خوه سه ره دانا باباى بو سيستانى وئ چه ندئ دگه هينيت كو سيستانى مه رجه عئ هه مى شيعين دونايايئ يه و ده ستهه لاتاوى ل عيراقئ مه سترين ده ستهه لاته و ئه و وكه سه ك دى نينه چنكو خوشتڤييه ژ لايئ هه موو پيك هاتين عيراقئ وسه ره دانا باباى بو سيستانى په يامه كى دن دگه هينيت ده ستهه لاتا عيراقئ كو هوين چ نينن وهوون چ نابن بهه ر حال باباى ژ سيستانى داخازكر كو به رده وام هـه ول بدت پيكڤه ژيانئ ل عيراقئ بپاريزت ڤيانئ دناڤ هـه موو ئول ونه ته وا به لاڤكت چنكو عيراق گه له ك توشى ده رده سه ريئ و ويئرانيئ بوو له ورا دگوتارا خودا باباى گوت پيگڤه بژين چنكو هوين لبن عه سمانئ ئيبراهيمى هه ناسئ دكيشن. باباى زانى كو سه ره دانا سيستانى پر گرنگه چنكو وى چ ده ستهه لات ل عيراقئ نينه به روڤاژى سيستانى ده ستهه لاتا هـه رى مه زن ئه وه و عيراق پيگڤه گوهداريا وى دكت وريزئ لئ دگرن وكه سه كى باوه ر پئ كرييه لدويڤدا باباى سه ره دانا مويسل كر چنكو ريكخراوا تيروريستيا ده وله تا ئيسلاميا ناسيار ب داعش ئه و باژيره دگيركر وهه موو شيناورين ديروكى يئن مه سيحييا ژبن برن وزولم وستمكارى ل مه سيحييا وبسلمانا كر سه باره ت سه ره دانا باباى بو هه ريمئ وئ دگه هينت كو هـه ريما كوردستانئ پشتى روخاندنا رژيما به عس لسالا٢٠٠٣ئ روله كى گرنك هـه بوو د ڤه حه واندنا مه سيحييا وهـه مى ئاوارين عيراقئ ئه وين هـه ريم وه كو مالاخو حسابكرين وهـه ستا پيگڤه ژيانئ لئ ديتين تا راده كئ بكورتى وبكودى سه ره دانا باباى وئ دگه هينت كو ئاينا وئولا بكت ئيك چنكو ئه و خو ب بابئ مروڤاهيئ دانت عه بد

پتر به‌رچاڤ بكه‌
ڤێژی ب بینه‌
Close
Back to top button
Close