وه‌شانا زیندی

رادیویا مالامه‌ 24 ده‌مژمێرا د خزمه‌تا هه‌وه‌ دایه‌‌ ب ستران و میوزیكا كوردی

Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close